Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2014

stulpysk
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viahansoolo hansoolo
stulpysk
Reposted fromoll oll
stulpysk
Reposted fromgoaskalice goaskalice viatbtf tbtf
stulpysk
 Najpiękniejszą rzeczą w fotografii jest to, że się nie zmienia w przeciwieństwie do ludzi, których przedstawia.
— znalezione. piękne.
stulpysk
5609 29ee
Reposted fromAliceHowards AliceHowards viapamparejra pamparejra
stulpysk
Nigdy na nikogo nie czekajcie, szkoda czasu, szkoda życia.
— Komentarz pod piosenką "I'll be waiting" Lenny Kravitz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaunusual unusual

July 25 2014

stulpysk

July 22 2014

stulpysk
2824 340f 500
Reposted bytwentyseventh twentyseventh
stulpysk

;)

stulpysk
Maybe I'll love you one day..
— Eminem

July 14 2014

stulpysk
9150 e9cd
Reposted fromPunkroc Punkroc viawishyouwerehere wishyouwerehere
0523 5d64 500
stulpysk
nie zacząłeś biec, nie myśl, czy byś zdążył.
— Sarius

July 13 2014

stulpysk
0751 b901 500
`A little bit of heaven.`
stulpysk
4589 e1c1
stulpysk
   
Emma Watson as Nikki in The Bling Ring
Reposted fromilovemovies ilovemovies viamyxmoscato myxmoscato
stulpysk
To poważny problem miłości.
Nie możesz mieć tego, czego naprawdę pragniesz.
— The Good Wife
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianadzienie nadzienie
stulpysk
8101 e831
Reposted fromopenheart openheart vianietutejsza nietutejsza
stulpysk
2956 3c8a
Reposted fromwagabunda wagabunda vianietutejsza nietutejsza
stulpysk
8397 ae50
..i ja podejmuje wyzwanie!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl