Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2014

stulpysk
stulpysk
stulpysk
stulpysk
stulpysk
Bywa, że widzisz człowieka i wiesz, że to ten, którego szukałaś całe życie.
A jego to wali, gdyż idzie po chleb.
— Znalezione w czeluściach Internetów.
stulpysk
8763 17c1 500

zjavva:

majewskaphotography:

Powązki cemetery

literally “and that would be enough”

stulpysk
Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz. Tym, którego weźmiesz w ramiona i do swojego łóżka, i do osobistego świata w swojej głowie. Takim przyjacielem chcę być - mówi. - Takim, który zapamięta rzeczy, które mówisz, i kształt twoich ust, kiedy je mówisz. Chcę znać każdą krzywiznę, każdy pieg, każde drżenie twojego ciała, Julio [...] Chcę wiedzieć, gdzie cię dotykać - mówi - Chcę wiedzieć, jak cię dotykać. Chcę wiedzieć, jak cię przekonać, żebyś stworzyła uśmiech tylko dla mnie. [...] -Chcę być twoim przyjacielem - mówi - Chcę być twoim najlepszym przyjacielem
— Tahereh Mafi
stulpysk
Miłość powinna być jak herbata, mocna gorąca, ale nie przesłodzona
— znalezione

July 12 2014

stulpysk
stulpysk
4086 26b9
Reposted fromrisky risky vianietutejsza nietutejsza
stulpysk
Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz. Tym, którego weźmiesz w ramiona i do swojego łóżka, i do osobistego świata w swojej głowie. Takim przyjacielem chcę być - mówi. - Takim, który zapamięta rzeczy, które mówisz, i kształt twoich ust, kiedy je mówisz. Chcę znać każdą krzywiznę, każdy pieg, każde drżenie twojego ciała, Julio [...] Chcę wiedzieć, gdzie cię dotykać - mówi - Chcę wiedzieć, jak cię dotykać. Chcę wiedzieć, jak cię przekonać, żebyś stworzyła uśmiech tylko dla mnie. [...] -Chcę być twoim przyjacielem - mówi - Chcę być twoim najlepszym przyjacielem
— Tahereh Mafi
Reposted fromswojszlak swojszlak vianietutejsza nietutejsza
stulpysk
0945 c141
Reposted fromretaliate retaliate vianietutejsza nietutejsza
stulpysk
8430 be98 500
stulpysk
4386 afea 500
Reposted fromxawery xawery vianataliana nataliana
stulpysk
4762 a35a 500
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg vianataliana nataliana
5617 bf03 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vianataliana nataliana
stulpysk
5899 3c78
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianataliana nataliana
stulpysk
1120 9ea8 500
Reposted fromniewychowana niewychowana vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl